Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Garantie

Garantievoorwaarden Espresso Pro Machines

1. De termijn
Gedurende een termijn van een jaar na aankoopdatum geeft Tramontana Distribution BV volledige garantie op materiaal, voorrijdkosten en arbeidsloon, mits de datum van fabricage binnen een jaar voor de datum van aankoop ligt.

2. De termijn & dekking
ESPRESSO PRO verplicht zich fouten, optredend binnen een jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijdkosten (m.u.v. kranen).

3. De voorwaarden
De reparaties aan de apparatuur moeten verricht worden door een door ESPRESSO PRO erkende servicedienst. De reparaties aan de apparatuur worden in de regel aan huis uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de voorrijdkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen exclusief BTW. In voorkomend geval gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van ESPRESSO PRO. De ESPRESSO PRO apparaten zijn door een erkend installateur geïnstalleerd en in de Benelux aanwezig. Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd.

4. De bijzondere bepalingen
A. Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:
- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften, inclusief het voorgeschreven reguliere reinigen en onderhoud;
- Oneigenlijk gebruik of abnormaal gebruik van het apparaat;
-Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan een door ESPRESSO PRO erkende servicedienst reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en ondeskundig gebruik.
- Beschadiging door de gebruiker, derden of dieren;
- Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten;
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.
B. De garantie vervalt volledig indien:
- Het originele typeplaatje met serienummer verwijderd, onleesbaar gemaakt, aangepast of weggekrast is.
C. Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:
Normale gebruiksslijtage;
- Gebreken die de werking of de waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden;
- Glasbreuk, krassen op glas en losse accessoires;
- Defecten aan, verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering;
- Kunststof- en / of rubberdelen;
- Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging, verkeerd onderhoud of het gebruik van anders dan voorgeschreven middelen;
- Beschadigingen die niet uit de apparatuur zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.
D. Als de servicemonteur de storing aan de hand van de omschrijving niet kan vaststellen en nadere inspectie ook geen andere storingen aan het licht brengt, zullen de voorrijdkosten en een half uur arbeidsloon volgens, op dat moment, geldende tarieven in rekening worden gebracht.

5. Algemene bepalingen
- De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds.
Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.
- Op overeenkomsten met Tramontana Distribution BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, verzamelen. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, uw betalingen te verwerken, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde servicepartner  van Espresso Pro  is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door Tramontana Distrinution BV worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
- De ESPRESSO PRO garantie is uitsluitend van toepassing conform bovengenoemde bepalingen en met inachtneming van de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en zijn desgewenst bij Tramontana Distribution BV kosteloos opvraagbaar.
- Een lijst van thans erkende servicepartners is kosteloos verkrijgbaar, wijzigingen hierin zijn voorbehouden.
- Espresso Pro is een handels- en merknaam van Tramontana Distribution BV.